bonifatiushof

Bonifatiushof en omgeving

In Lichtenvoorde is ongeveer 10 jaar geleden flink gewerkt aan het centrum, onder andere met het plan Nieuwmarkt. De geplande nieuwbouw naar de Markt is nog niet uitgevoerd. Het karakteristieke gebouw “Bonifatiushof” was in het verleden onderdeel van het ziekenhuisterrein en vormt het centrale gebouw in dit plangebied.

Verbeteren huidige situatie
Voor de centrumontwikkeling is het belangrijk om het plangebied stedenbouwkundig goed af te ronden. Op dit moment ontbreekt een goede aansluiting met de Markt en hebben onderdelen van het gebied (o.a. tijdelijk parkeren, tijdelijke steeg) een rommelige uitstraling. Dat komt onder andere omdat veel achterkanten van percelen in het zicht liggen, en het karakteristieke gebouw juist verscholen ligt. Dit stoort veel inwoners, ondernemers en bezoekers van Lichtenvoorde.
Het wordt dus tijd dat hierin verandering komt.

Nieuwe inzichten
In 2002 werden er al plannen bedacht voor de Nieuwmarkt. Ondertussen zijn er nieuwe inzichten. Dit bleek ook uit de reacties die we kregen bij Geef Lichtenvoorde Kleur.  De uitbreiding van detailhandel zoals bedoeld was voor Nieuwmarkt fase 3 past niet meer bij deze tijd. Deze kan er voor zorgen dat er op andere plekken meer leegstand ontstaat. Bij de ontwikkeling van de plannen is het belangrijk om ook in te zetten op andere functies en op verplaatsing van de bestaande detailhandel die nu niet gevestigd is in het kernwinkelgebied.

Van informatieavond tot beoogde ontwikkelingsrichting
De plannen voor de omgeving Bonifatiushof werken we samen met grondeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden verder uit. Er zijn in de voorbereiding al meerdere informatieavonden geweest met de buurt. De bibliotheek en de grondeigenaar van het gebied zijn betrokken bij deze overleggen. De reacties zijn verwerkt tot een beoogde ontwikkelingsrichting. We onderzoeken de financiële haalbaarheid.

Ontwikkelingsrichting plan omgeving Bonifatiushof

Wat gaan we doen om tot een sfeervolle afronding van het centrum te komen? Belangrijk element is de sloop van het huidige gebouw van de bibliotheek. Er ontstaat hierdoor ruimte voor het activiteitenplein. In het verlengde van het huidige marktplein ontstaat een fraaie openbare ruimte die gebruikt kan gaan worden voor evenementen en activiteiten in het centrum van Lichtenvoorde. De Markt blijft hierdoor ook bij evenementen en/of bijzondere dagen beschikbaar voor daghoreca en bijbehorende terrassen. In het ontwerp van het activiteitenplein kan rekening gehouden worden met zichtlijnen naar de Bonifatiushof, de Markt en de Dijkstraat. Een gedeelte van de openbare ruimte die ontstaat, wordt gebruikt voor uitbreiding van de parkeervoorzieningen. Er wordt een aantrekkelijke passage naar de Markt gerealiseerd.

Een sfeervol centrum

Nieuwe plek bibliotheek en ontmoetingsruimte
De bibliotheek krijgt een prominente plek in het centrum. Dit kan door de bibliotheek een plek (blok B) te geven aan de nieuwe passage naar de Markt. De nieuwbouw is qua oriëntatie gericht op het activiteitenplein en de Markt. Door de hervestiging van de bibliotheek ontstaat de ruimte voor het activiteitenplein en tegelijkertijd kan het plan Nieuwmarkt zorgvuldig afgerond worden (maatschappelijke functie in plaats van detailhandel). Boven de bibliotheek kunnen huurappartementen gerealiseerd worden. Er ontstaat een “ontmoetingsruimte” op de plek waar de routes vanuit de Nieuwmarkt naar de Markt en het Bonifatiusplein samen komen. Dit is ook een mooie plek voor een waterelement / waterpleintje in het centrum. Dit zou gecombineerd kunnen worden met een “leesbank”. De nieuwbouw voor de bibliotheek wordt op de begane grond relatief transparant (veel ramen) uitgevoerd, hierdoor is veel interactie tussen “binnen” en “buiten”. De bebouwing sluit aan op de historische context van de plek en de kleinschaligheid.

Promenade
De sfeer en de bebouwing van de Nieuwmarkt fase 1 en 2 worden doorgezet in fase 3 (blok D & E). Er wordt een aantrekkelijke promenade gerealiseerd naar de Markt. Hier is ruimte voor verplaatsing van bestaande winkels buiten het centrum (bijvoorbeeld Action, Scapino etc) of voor een nieuw winkelconcept, bijvoorbeeld door toevoeging van een “Porsche winkel” in samenwerking met het modemerk State of Art uit Lichtenvoorde. Op de verdiepingen (2 lagen) is er ruimte voor huurappartementen. Aan de Dr. Besselinkstraat wordt nieuwbouw (blok E) gerealiseerd. Hierbij is het van belang dat het Bonifatiushofgebouw voldoende vrij blijft liggen in de omgeving.

Activiteitenplein
Het activiteitenplein krijgt een hoogwaardige uitstraling (gebakken materiaal) passend binnen de gekozen materialen voor het centrum (kernwinkelgebied). Het plein krijgt een eigen sfeer en identiteit, waardoor het activiteitenplein en de Markt elkaar versterken. De bestaande markante boom krijgt een prominente plek in het midden van het activiteiteinplein. Aan de rand van het activiteitenplein is ruimte voor enkele banken en eventueel een informatiebord. Een genoemd idee in het kader van Geef Lichtenvoorde Kleur is een groot schaakbord. Een ander idee is een podium voor kunst, cultuur en muziek. Voordeel van dergelijke ideeën is dat er continu iets te doen is op het activiteitenplein. Dit zorgt voor meer beleving in het centrum. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden de ideeën verder uitgewerkt, waarbij ook aandacht moet zijn voor de direct aanwonenden.

Routes en afronding bebouwing aan de Markt
Uit analyse blijkt dat in de huidige situatie de wandelroutes niet altijd duidelijk zijn. In de nieuwe situatie wordt de routing verbeterd. Bij de “ontmoetingsruimte” komen veel wandelroutes samen. Om de routes goed te begeleiden wordt aan de achterkant van de bestaande panden aan de Markt een markant gebouw (blok C) gerealiseerd. Op de begane grond is er ruimte voor detailhandel, dienstverlening en/of een maatschappelijke functie. Op de verdieping kunnen huurwoningen gerealiseerd worden.

Parkeren
Er is in totaal ruimte voor ongeveer 75 parkeerplaatsen. Dit betekent dat de parkeervoorziening op korte afstand van het centrumgebied flink verbeterd wordt. De hoofdontsluiting loopt via de Dijkstraat naar de Koemstraat. Het bestaande woongebouw aan de Nieuwe Maat wordt ingepast. De tuinen aan de zijde van de parkeervoorziening worden wat ruimer. Het parkeerterrein kan bij grotere evenementen ook goed gebruikt worden. Vanuit de Koemstraat wordt er voetpad gerealiseerd naar het activiteitenplein. Bij de Koemstraat is ruimte voor enkele groenelementen.

Contactformulier
Heeft u een goed idee voor dit project of denk u een bijdrage te kunnen leveren? Neem dan contact op met Marieke Bluemer.
Marieke Bluemer
Marieke Bluemer
Projectenbureau

Email: m.bluemer@oostgelre.nl
Telefoon: 0544-393662 (doorkiesnummer)
Bereikbaar: maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag.